Na terenie targowiska będą obowiązywały nowe zasady zarówno dla sprzedawców jak i
kupujących. Targowisko Bakalarska w Warszawie będzie otwarte we wszystkie dni w
godzinach: 07:00 – 16:00 począwszy od dnia 02. 05. 2020r. (sobota). Na targowisku będą
obowiązywały godziny dla seniora (10:00-12:00), zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami. Poza zasadami określonymi w niniejszym dokumencie obowiązuje obecny
Regulamin Targowiska.

Zasady sanitarne
Przy wejściu na targ znajdować się będą pojemniki z płynem dezynfekującym dla klientów a
pracownicy Targowiska będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o
konieczności utrzymywania bezpiecznej odległości od innych osób. Ilość osób będzie
proporcjonalna do liczby stanowisk w stosunku 1:4 (nie wliczając sprzedawców). W
oczekiwaniu na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczną odległość minimum
2 m od kolejnej osoby. Wszystkie osoby przebywające na targowisku zobowiązane będą do
noszenia rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa za pomocą maski ochronnej,
chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. Osoby niespełniające tego wymogu nie będą
wpuszczane na teren targowiska.

Opłaty
Miejsce sprzedaży zostanie wskazane przez pracownika Nasz Rynek Sp. z o.o. Nie będzie
obowiązywał dotychczasowy przydział miejsc. W celu ustalenia numeru stanowiska należy
skontaktować się telefonicznie z Biurem Targowiska Bakalarska w godz. 07:00 – 15:00 pod nr
tel. 519404053 lub osobiście. Opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującym na
targowisku regulaminem.

Wymagania dla sprzedawców
Każde stanowisko musi być obowiązkowo wyposażone w płyn dezynfekujący a sprzedawcy
bezwzględnie muszą mieć zasłonięte usta i nos a także posiadać rękawiczki ochronne.
Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe nie mogą prowadzić sprzedaży.
Sprzedawca po każdym kontakcie z pieniędzmi, po wydmuchiwaniu nosa czy kaszlu musi

bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk. Zaleca się, w przypadku dwóch sprzedawców na
stanowisku aby jedna osoba przyjmowała płatności a druga nakładała towar. Towar może
być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę. Osoby sprzedające zobowiązane
będą do regularnej dezynfekcji wag, lad, kas itp. Przy stanowisku mogą znajdować się
maksymalnie 4 osoby (nie wliczając sprzedawców), z zachowaniem min. 2 metrowego
odstępu. Zgodnie z regulaminem, prowadzący działalność handlowo-usługową na terenie
Targowiska Bakalarska zobowiązani są do przestrzegania przepisów o warunkach
zdrowotnych żywności i żywienia; przestrzegania przepisów sanitarnych dotyczących
zachowania porządku, higieny i czystości wokół miejsca handlowego zarówno w trakcie, jaki i
po zakończeniu działalności; przestrzegania przepisów BHP, ppoż, ruchu drogowego. Ze
względów bezpieczeństwa i higienicznych, worki na odpady otrzymane od firmy sprzątającej
należy umieścić na własnym stelażu w obrębie stanowiska handlowego.

Wymagania dla klientów
Każda osoba chcąca dokonać zakupów na targowisku musi obowiązkowo posiadać
rękawiczki ochronne oraz mieć zakryte usta i nos. Osoby niespełniające tego wymogu nie
będą wpuszczane na teren targowiska. Zabrania się dotykania towarów oraz wprowadzania
zwierząt na teren targowiska. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych
przez pracowników Targowiska oraz służb porządkowych a w przypadku zauważenia braku
przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić. Nad
przestrzeganiem ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa zarówno przez sprzedających i
kupujących czuwać będą pracownicy Targowiska oraz służby porządkowe. W razie
konieczności lub też w przypadku zaobserwowania braku przestrzegania zaleceń zarówno
przez sprzedających jak i kupujących może zostać zmniejszony limit osób przebywających na
targu. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla
bezpieczeństwa własnego oraz innych mieszkańców.

Zarządca zadba o czystość terenu targowiska poprzez regularne sprzątanie, wywóz odpadów,
mycie i dezynfekcję toalet. W toaletach znajdujących się na terenie targowiska umieszczone
są informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych.

Zarządca Targowiska

Zobacz inne

Hala Bakalarska będzie otwarta wkrótce

Hala Bakalarska będzie otwarta wkrótce

Budowa Hali Bakalarskiej dobiega końca. To będzie jedyne takie miejsce na mapie Warszawy. Unikalne, wyjątkowe i oryginalne jedzenia azjatyckie znajdą Państwo tylko w Hali Bakalarskiej. Zapraszamy wkrótce